foto1
รับสมัคร
foto1
วารสารวิชาการ
foto1
No Gift Policy
foto1
iThesis
foto1
บัณฑิตวิทยาลัย

หมวด 1
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ข้อบังคับ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 

ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2563
นักศึกษาที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561
เป็นต้นไป
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561

ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2561
นักศึกษาที่เข้าศึกษา
ปีการศึกษา 2561
เป็นต้นไป
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่2) พ.ศ. 2552 

ประกาศ ณ วันที่ 14  พฤษภาคม พ.ศ.2552
นักศึกษาที่เข้าศึกษา
ปีการศึกษา
2551 - 2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 

ประกาศ ณ วันที่ 14  พฤษภาคม พ.ศ.2550
นักศึกษาที่เข้าศึกษา
ปีการศึกษา
2551 - 2560
ระเบียบ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการโอนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2558
 

ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2558
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยบัตรประจำตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2557 

ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2557
 
ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยแนวทางปฎิบัติการรับโอนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ต่างสถาบันเข้ามาใน มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2551
 

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2551
 
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยบัตรประจำตัวนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต พ.ศ.2551 

ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2551
 
ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการปฎิบัติตนในการสอบของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 

ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2550
 
ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการเปลี่ยนแผนการศึกษาการเปลี่ยนสาขาวิชา การเปลี่ยนระดับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 

ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2550
 
ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการรับนักศึกษาพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 

ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2550
 
ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550
 

ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2550
 
ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการโอนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2550
 

ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2550
 
ประกาศ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑ์การเทียบคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ์มาตรฐานของ The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรยอมรับ (ฉบับที่ 2)

ประกาศ ณวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565
 
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑ์การเทียบคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ์มาตรฐานของ The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรยอมรับ

ประกาศ ณวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2564
 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการเปลี่ยนแผนการศึกษาการเปลี่ยนสาขาวิชา การเปลี่ยนระดับการศึกษา และการเปลี่ยนโครงการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2564

ประกาศ ณวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564
 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติและการสอบประมวลความรู้

ประกาศ ณวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564
 
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การตรวจสอบการคัดลอก หรือมีการซ้ำซ้อนกับงานของผู้อื่น หรือการจ้างทำวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของนักเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2563
 

ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563
นักศึกษาทุกชั้นปี
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การขยายเวลาการยืนผลการทอสอบภาษาอังกฤษ
สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2563
 

ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2563
เฉพาะ 
นักศึกษาปริญญาเอกที่เข้าศึกษา
ปีการศึกษา 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การอนุโลมให้ใช้คะแนนสอบอื่นแทนคะแนนการสอบ
Slipakorn English Proficiency Test (SEPT) และการสอบอื่น สำหรับผู้ที่เข้าศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 ถึงปีการศึกษา 2561
 

ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2563
นักศึกษาที่เข้าศึกษา
ปีการศึกษา
2559 - 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุโลมการขยายเวลา
การศึกษาให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 

ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2563
นักศึกษาทุกชั้นปี
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การสอบพิจารณาหัวข้อและโครงการ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ หรือสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระแบบออนไลน์
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2563
นักศึกษาทุกชั้นปี
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การขอสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562

- ขั้นตอนขอสำเร็จการศึกษา : รายละเอียด
- ขั้นตอนอาจารย์ที่ปรึกษาคลิดอนุมัติวิทยานิพนธ์ในแก่นศ.ผ่านระบบ iThesis : รายละเอียด

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562
นักศึกษาทุกชั้นปี
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการศึกษาโครงการเรียนล่วงหน้า
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562
 

ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2562
 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การรับบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาเป็นรายวิชาหรือ
เข้าฝึกอบรมในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2562 
 

ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2562
 
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับ
ผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อใน ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากร
 

ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2562
นักศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ที่เข้าศึกษา
ปีการศึกษา 2562
เป็นต้นไป
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานและการทดสอบความรู้ความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 

ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2562
นักศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ที่เข้าศึกษา 
ปีการศึกษา 2562
เป็นต้นไป
เรื่อง เกณฑ์การเทียบคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากสถาบันทดสอบภาษาอังกฤษ
ที่มีมาตรฐานเทียบเคียงเกณฑ์มาตรฐานของ The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรยอมรับ
 

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
นักศึกษา
ที่เข้าศึกษา 
ปีการศึกษา 2562
เป็นต้นไป
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตราฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่
จะเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอกมหาวิทยาลัยศิิลปากร
 

ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560
เฉพาะนักศึกษา
ระดับปริญญาเอก
ที่เข้าศึกษาก่อน
ปีการศึกษา 2562
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การยกเว้นการสอบภาษาต่างประเทศ
จากการสอบ 
Silpakorn English Proficency Test (SEPT
) 

ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2556
 นักศึกษา
ที่เข้าศึกษา
ก่อน
ปีการศึกษา 2562

หมายเหตุ
 
ผลการสอบภาษาอังกฤษ (SEPT) จะมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันสอบ ยกเว้นนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป จะไม่สามารถ
นำผลการสอบ SEPT ตั้งแต่ครั้งที่ 1/2562 มาใช้ได้ ทุกกรณี

 
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การชำระเงินธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
 

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2553
 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การยกเว้นการสอบภาษาต่างประเทศ
โดยใช้ผลสอบ จากสถาบันอื่น
 

ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2551
นักศึกษา
ที่เข้าศึกษา
ก่อน
ปีการศึกษา 2562
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดเกณฑ์ของผู้สำเร็จการศึกษา
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
 

ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2551
 นักศึกษา
สาขาบริหารการศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และการเทียบโอนหน่วยกิต
ในการรับโอนนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาต่างสถาบันเข้ามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2551
 

ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551
 

 

เมนูนักศึกษา

Flag Counter
การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ