foto1
พิธีพระราชทานปริญญา
foto1
วารสารวิชาการ
foto1
No Gift Policy
foto1
iThesis
foto1
บัณฑิตวิทยาลัย

หมวด 2
ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมระดับบัณฑิตศึกษา

ข้อบังคับ ค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 

ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2561
ระเบียบ ค่าลงทะเบียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา (สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป)
ภาคปกติ
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ.2565 (ฉบับที่ 10)


ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2565
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ.2565 (ฉบับที่ 9)


ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ.2564 (ฉบับที่ 8)


ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2564
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ  พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 7)


ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ  พ.ศ.2563 (ฉบับที่ 6)
 

ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ  พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 5)
 

ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2562
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ  พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 2 - 4)
 

ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2562
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ  พ.ศ.2562
 

ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2562
โครงการพิเศษ
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ในลักษณะโครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ
พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 8) 

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2565
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ในลักษณะโครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ
พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 7) 

ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ในลักษณะโครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ
พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 6) 

ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2563
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ในลักษณะโครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ
พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 5)
 

ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2562
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ในลักษณะโครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ
พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 4)
 

ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2562
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ในลักษณะโครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ
พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2 - 3)
 

ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2562
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ในลักษณะโครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ
พ.ศ. 2562
 

ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2562
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ในลักษณะโครงการพิเศษ พ.ศ. 2562
  

ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2561
ประกาศ ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาคปกติ
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอื่นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับที่ 2)

ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอื่นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 2562 

ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2562
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่6) 

ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2560
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่5) 

ประกาศ ณ วันที่ 11 สิิงหาคม พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่4) 

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่3) 

ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2558
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่2) 

ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2558
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2557
โครงการพิเศษ
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอื่นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ (ฉบับที่ 2)

ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2564
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอื่นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ พ.ศ. 2562 

ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2562
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับที่5) 

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับที่4) 

ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับที่3) 

ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2558
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ (ฉบับที่2) 

ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2558
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ 

ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2558
ประกาศฯ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 5) 

ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2562
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ  พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 2 - 4) 

ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2562
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ  พ.ศ.2562 

ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2562
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับที่3) 

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ฉบับที่2) 

ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ 

ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2558
ประกาศฯ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงการพิเศษ
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในลักษณะโครงการพิเศษ พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 5) 

ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2562
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติโครงการพิเศษ พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 4) 

ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2562
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติโครงการพิเศษ พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2 - 3) 

ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2562
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติโครงการพิเศษ พ.ศ. 2562 

ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2562
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ โครงสร้างพิเศษ (ฉบับที่2) 

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติโครงการพิเศษ 

ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
ประกาศฯ เรื่อง การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
 

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2553
ประกาศฯ เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ประเภทค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลตลอด 24 ชั่วโมง
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ประเภทค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ตลอด 24 ชั่วโมง
 

ประกาศ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2557

 

เมนูนักศึกษา

Flag Counter
การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ