foto1
5 ธันวาคม
foto1
พิธีพระราชทานปริญญา
foto1
วารสารวิชาการ
foto1
No Gift Policy
foto1
iThesis

หมวด 5
ระเบียบว่าด้วยทุนระดับบัณฑิตศึกษา

 

ทุนอุดหนุนการศึกษา
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยกองทุนการศึกษาจากเงินบริจาคผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าเป็น
ผู้ให้บริการ ตัดและให้เช่าชุดครุยวิทยะฐานะ ชุดสากลนิยม และเครื่องแบบข้าราชการ พ.ศ.2550 

ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2550
นักศึกษาทุกชั้นปี
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินบริจาคจาการประมูลถ่ายภาพบัณฑิต พ.ศ.2545 

ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2545
นักศึกษาทุกชั้นปี
ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยทุนโบราณคดีทัศนาจรของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2561 

ประกาศ
นักศึกษาทุกชั้นปี
ระเบียบมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยทุนโบราณคดีทัศนาจรของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2534 

ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2534
นักศึกษาทุกชั้นปี
ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์  
ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และวิธีการเบิกจ่ายเงิน กองทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (ฉบับที่ 1 - 4)

นักศึกษาทุกชั้นปี

 

เมนูนักศึกษา

Flag Counter
การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ