foto1
รับสมัคร
foto1
วารสารวิชาการ
foto1
No Gift Policy
foto1
iThesis
foto1
บัณฑิตวิทยาลัย

หมวด 6
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศคณะกรรมการมาตราฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิต
ศึกษา พ.ศ. 2565 

ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2565
 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558
 

ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2558
นักศึกษา
ที่ใช้หลักสูตร
ตามเกณฑ์ 2558
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ.2558 

ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2558
นักศึกษา
ที่ใช้หลักสูตร
ตามเกณฑ์ 2558
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ.2548 

ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2548
นักศึกษา
ที่ใช้หลักสูตร
ตามเกณฑ์ 2548
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 

ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2548
นักศึกษา
ที่ใช้หลักสูตร
ตามเกณฑ์ 2548

ตารางเปรียบเทียบ

เกณฑ์มาตราฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558  นักศึกษาทุกชั้นปี

 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาประยุกต์ศิลปศึกษา ตามราชกิจจานุเบกษา

พระราชกฤษฎีการ ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยประจำตำแหน่ง
ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฉบับที่ 3)
ประกาศ ณ วันที่
10 กันยายน 2544
- หลักสูตร ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา รายละเอียด

เมนูนักศึกษา

Flag Counter
การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ