foto1
ทรงพระเจริญ
foto1
No Gift Policy
foto1
iThesis
foto1
วารสารวิชาการ
foto1
บัณฑิตวิทยาลัย

เมนูการสมัครเข้าศึกษา

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 รอบ 2

ภาคปกติ

ระดับปริญญาเอก  จำนวน 1 สาขาวิชา คือ

1. ประวัติศาสตร์

1.1 แบบ 1.1 เรียนนอกเวลาราชการ
1.2 แบบ 2.1 เรียนนอกเวลาราชการ

 

โครงการพิเศษ

ระดับปริญญาโท  จำนวน 1 สาขาวิชา คือ 

1. ทัศนศิลปศึกษา

 

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 รอบ 2

ภาคปกติ

ระดับปริญญาเอก  จำนวน 2 สาขาวิชา คือ

1. ภาษาไทย (สายวรรณคดี แบบ 2.1)
2. หลักสูตรและการสอน (การประถมศึกษา)

 

ระดับปริญญาโท  จำนวน 7 สาขาวิชา คือ

1. โบราณคดี (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์)
2. มานุษยวิทยา
3. ประวัติศาสตร์
4. ภาษาไทย
5. การบริหารการศึกษา

5.1 แผน ก แบบ ก 2 ผู้บริหาร
5.2 แผน ก แบบ ก 2 บุคคลทั่วไป

6. เทคโนโลยีการศึกษา
7. หลักสูตรและการสอน

 

โครงการพิเศษ

ระดับปริญญาเอก  จำนวน 2 สาขาวิชา คือ

1. หลักสูตรและการสอน 

1.1 หลักสูตรและการนิเทศ
1.2 การประถมศึกษา

2. เทคโนโลยีการศึกษา

 

ระดับปริญญาโท  จำนวน 7 สาขาวิชา คือ

1. การบริหารการศึกษา

1.1 แผน ก แบบ ก 2 บุคคลทั่วไป
1.2 แผน ข ผู้บริหาร
1.3 แผน ข บุคคลทั่วไป

2. การสอนภาษาอังกฤษ
3. การสอนภาษาไทย
4. การสอนสังคมศึกษา
5. เทคโนโลยีการศึกษา
6. หลักสูตรและการสอน
7. สารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ (แผน ก แบบ ก 2)

 

เมนูนักศึกษา

Flag Counter
การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ