foto1
รับสมัคร
foto1
No Gift Policy
foto1
iThesis
foto1
วารสารวิชาการ
foto1
บัณฑิตวิทยาลัย

เมนูการสมัครเข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย 
ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 รอบ 1

* สำหรับสาขาวิชาที่ยังไม่ประกาศ ขอให้ดูประกาศในฉบับต่อไป

 • โครงการพิเศษตามความร่วมมือ (เรียนนอกเวลาราชการ ไม่สอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ รับสมัครเฉพาะผู้ที่มีรายชื่อจากหน่วยงานที่ร่วมโครงการความร่วมมือเท่านั้น)
 • ประกาศ เรื่อง ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565  รอบ 1
 • ขอให้นักศึกษาดูขั้นตอนการขึ้นทะเบียน วัน/เวลา และเอกสารที่ต้องเตรียมให้ละเอียดและครบถ้วน
  รายละเอียด
 • ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในบัณฑิตวิทยาลัย สามารถค้นหารหัสนักศึกษาเพื่อบันทึกข้อมูลประวัติผ่านระบบ Internet ได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 30  เมษายน  2565 
 • สำหรับบุคลากรที่ทำงานภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรเท่านั้น
  • แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ฯ ซึ่งเป็นบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอใช้สิทธิยกเว้นค่าบำรุงต่าง ๆ : https://bit.ly/3r7zBDM
 • หากมีข้อสงสัย หรือ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
  ขอให้ติดต่อที่ กองบริหารงานวิชาการ โทร. 065 571 5342
 •  ประกาศ เรื่อง ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา : เกณฑ์เข้า : รายละเอียด

 

 

เมนูนักศึกษา

Flag Counter
การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ