foto1
รับสมัคร
foto1
No Gift Policy
foto1
iThesis
foto1
วารสารวิชาการ
foto1
บัณฑิตวิทยาลัย

เมนูการสมัครเข้าศึกษา

 

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 รอบ 1

ภาคปกติ

ระดับปริญญาเอก  จำนวน 1 สาขาวิชา คือ

1. ประวัติศาสตร์ (แบบ 2.1 เรียนนอกเวลาราชการ)

 

โครงการพิเศษ

ระดับปริญญาโท  จำนวน 1 สาขาวิชา คือ 

1. ทัศนศิลปศึกษา

 

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 รอบ 1

ภาคปกติ

ระดับปริญญาเอก  จำนวน 2 สาขาวิชา คือ

1. ภาษาไทย

1.1 สายวรรณคดี แบบ 1.1
1.2 สายวรรณคดี แบบ 2.1

2. หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรและการนิเทศ แบบ 2.1)

 

ระดับปริญญาโท  จำนวน 3 สาขาวิชา คือ

1. ทฤษฎีศิลป์ (ผู้สมัครทั่วไป)
2. ประวัติศาสตร์
3. ภาษาไทย

 

โครงการพิเศษ

ระดับปริญญาเอก  จำนวน 1 สาขาวิชา คือ

1. หลักสูตรและการสอน (กลุ่มวิชาหลักสูตรและการนิเทศ)

 

ระดับปริญญาโท  จำนวน 4 สาขาวิชา คือ

1. การสอนภาษาอังกฤษ
2. การสอนภาษาไทย
3. การสอนสังคมศึกษา
4. สารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ (แผน ก แบบ ก 2)

 

เมนูนักศึกษา

Flag Counter
การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ