foto1
ทรงพระเจริญ
foto1
รับสมัคร
foto1
วารสารวิชาการ
foto1
iThesis
foto1
No Gift Policy

ผลการพิจารณาทุน

ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์/การเผยแพร่ผลงาน/ทุนอุดหนุนการศึกษา

  • UPDATE!! (04/07/2565) ผลการพิจารณาทุนประเภทเงินรางวัลตอบแทน การตีพิมพ์ ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ในวารสารทางวิชาการ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (รายละเอียด)
  • UPDATE!! (04/07/2565) ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย การนำเสนอ ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 (รายละเอียด)
  • UPDATE!! (04/07/2565) ผลการพิจารณาทุนโบราณคดีทัศนาจร ประจำปีงบประมาณ 2565 (รายละเอียด)
  • UPDATE!! (04/07/2565) ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รายละเอียด
ขอให้ผู้มีรายชื่อโปรดติดต่อกับเจ้าหน้าที่การเงินของบัณฑิตวิทยาลัย
เพื่อลงนามตามข้อตกลงการรับทุน พร้อมเอกสารดังนี้
1. ข้อตกลงการรับทุน คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรนักศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาหน้าสมุดเงินฝากธนาคาร จำนวน 2 ฉบับ
  โปรดรับรองสำเนาถูกต้อ
ในเอกสารทุกฉบับ

 

  • (17/02/2565) ผลการพิจารณาทุนจากเงินบริจาคการผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าเป็นผู้บริการตัดและให้เช่าชุดครุยวิทยฐานะ ชุดสากลนิยม และเครื่องแบบข้าราชการ พ.ศ. 2550 ประจำปีการศึกษา 2564 (รายละเอียด)
  • (17/02/2565) ผลการพิจารณาทุนจากเงินบริจาคการประมูลถ่ายภาพบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2564 (รายละเอียด)

เมนูนักศึกษา

Flag Counter
การทดสอบภาษาอังกฤษ
ระบบทะเบียนและบริการการศึกษา
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ