คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

   ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2498 เป็นคณะที่ 2 ของมหาวิทยาลัย ก่อตั้งโดย ศาสตราจารย์พระพรหมพิจิตร ใช้ชื่อคณะว่า “คณะสถาปัตยกรรมไทย” เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาระดับอนุปริญญา 3 ปีการศึกษา ต่อมา พ.ศ. 2502 ได้ขยายหลักสูตรการศึกษาถึงระดับปริญญา 5 ปีการศึกษา จนกระทั่ง พ.ศ. 2509 จึงได้เปลี่ยนชื่อคณะเป็น “คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์” และได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีแผนใหม่ การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2527 โดยเปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง เป็นสาขาวิชาแรก และขยายการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาอีกหลายสาขาวิชา ต่อมาในปี 2545 ได้เปิดสอนในระดับดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ ปัจจุบันคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์รับผิดชอบการเรียนการสอนทั้งสิ้น 14 หลักสูตร แบ่งเป็น ระดับปริญญาบัณฑิต 2 หลักสูตร ปริญญามหาบัณฑิต 10 หลักสูตรและปริญญาดุษฎีบัณฑิต 2 หลักสูตร

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ ผลิตผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ทั้งงานวิจัยขั้นพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ การสนับสนุนงานวิจัยด้านบุคลากร อาคารสถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับผู้วิจัย เพื่อให้งานวิจัยได้สำเร็จผลอันนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้และการประยุกต์ในสาขาวิชาที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะฯ และในสาขาวิชาชีพ นอกจากนี้ ยังจัดสรรงบประมาณให้กับคณาจารย์ผลิตตำราหนังสือที่มีคุณภาพ เพื่อประโยชน์ด้านการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ สำหรับงานบริการวิชาการ ได้ให้การบริการในรูปแบบต่าง ๆ แก่สังคม เช่น การท่องเที่ยว การอนุรักษ์โบราณสถาน สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ฯลฯ นอกจากนั้น ยังได้เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการในรูปแบบการจัดนิทรรศการ การจัดประชุม การสัมมนา การฝึกอบรม ต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ