คณะวิทยาการจัดการ

   จัดตั้งขึ้นเป็นคณะที่ 12 ในมหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่มจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2545 ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตบัณฑิต ในสาขาวิชา ที่สามารถประกอบอาชีพอิสระได้ระดับหนึ่ง เป็นบุคลากรที่มีความ สามารถทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน รวมทั้งมีความสามารถในการร่วมปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ และธุรกิจเอกชนได้เป็นอย่างดี โดยคำนึงถึงการตอบสนองต่อความต้องการ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ คุณภาพชีวิต และคุณภาพของสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

คณะวิทยาการจัดการ มีความมุ่งมั่นที่จะเน้นให้นักศึกษาของคณะได้ฝึกฝนความรู้ และทักษะในภาษาอังกฤษ และ/หรือ ภาษาต่างประเทศที่สอง รวมทั้งทักษะทางด้านเทคโนโลยีและการเป็นผู้ประกอบการ คณะยังสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรง ทั้งจากการฝึกงาน การดูงาน การแข่งขันภายนอก และการทำโครงการต่าง ๆ ในทุกหลักสูตรของคณะ