คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

   มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนโยบายในการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค จึงขยายเขตการศึกษาไปยังวิทยาเขตแห่งใหม่ที่จังหวัดเพชรบุรี ใช้ชื่อว่า วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และได้จัดตั้งคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรขึ้นในปี พ.ศ. 2544 โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตบุคลากรทางสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรที่มีพื้นฐานความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งการฝึกทักษะการปฏิบัติงานให้เกิดความชำนาญในห้องปฏิบัติการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเสริมสร้างประสบการณ์ในการทำงานในฟาร์มของเกษตรกร เพื่อเตรียมบัณฑิตให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อจบการศึกษา

นอกจากนี้ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรได้ดำเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสัตว์และพืช รวมทั้งให้บริการวิชาการแก่เกษตรกรในรูปแบบที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นแหล่งในการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรในบริเวณโดยรอบและใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัย และให้โอกาสกับชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยการจัดทำฟาร์มสาธิต เพื่อเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษา