เปิดรับสมัครภาคการศึกษาปลาย
ปีการศึกษา 2566
Applications for admission to the second semester of the 2023

ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม - 12 ตุลาคม 2566 academic year will be open from 20 July–12 October 2023

Thumb
Silpakorn University

แนะนำ 14 คณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร Introduction to the 14 Faculties of Silpakorn University

Silpakorn University

ข่าวประชาสัมพันธ์ News and Activities

  • เปิดรับสมัครภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566
  • หลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย หลากหลายคณะและหลักสูตร
  • จัดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนยกระดับบัณฑิตศึกษาสู่มาตรฐานสากล
  • เปิดรับสมัครภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566
  • หลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย หลากหลายคณะและหลักสูตร
  • จัดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนยกระดับบัณฑิตศึกษาสู่มาตรฐานสากล

— Silpakorn University

แนะนำมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์
Introducing Silpakorn University
a leading university of creativity

  • เปิดรับสมัครภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566
  • หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

  • สมัครเข้าศึกษา