เปิดรับสมัครภาคการศึกษาปลาย
ปีการศึกษา 2567
Applications for admission Second semester of the 2024

ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2567 - 30 ตุลาคม 2567 academic year will be open from 20 July 2024 – 30 October 2024

Thumb
Silpakorn University

แนะนำ 14 คณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร Introduction to the 14 Faculties of Silpakorn University

Silpakorn University

ข่าวประชาสัมพันธ์ News and Activities

  • เปิดรับสมัครภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566
  • หลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย หลากหลายคณะและหลักสูตร
  • จัดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนยกระดับบัณฑิตศึกษาสู่มาตรฐานสากล
  • เปิดรับสมัครภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566
  • หลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย หลากหลายคณะและหลักสูตร
  • จัดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนยกระดับบัณฑิตศึกษาสู่มาตรฐานสากล

— Silpakorn University

แนะนำมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์
Introducing Silpakorn University
a leading university of creativity

  • เปิดรับสมัครภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2567
  • หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

  • สมัครเข้าศึกษา