เปิดรับสมัครภาคการศึกษาต้น
ปีการศึกษา 2567
Applications for admission to the first semester of the 2024

ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2566 - 23 กุมภาพันธ์ 2567 academic year will be open from 13 December 2023 – 23 Febuary 2024

Thumb
Silpakorn University

แนะนำ 14 คณะวิชา มหาวิทยาลัยศิลปากร Introduction to the 14 Faculties of Silpakorn University

Silpakorn University

ข่าวประชาสัมพันธ์ News and Activities

  • เปิดรับสมัครภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566
  • หลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย หลากหลายคณะและหลักสูตร
  • จัดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนยกระดับบัณฑิตศึกษาสู่มาตรฐานสากล
  • เปิดรับสมัครภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566
  • หลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย หลากหลายคณะและหลักสูตร
  • จัดหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนยกระดับบัณฑิตศึกษาสู่มาตรฐานสากล

— Silpakorn University

แนะนำมหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์
Introducing Silpakorn University
a leading university of creativity

  • เปิดรับสมัครภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2567
  • หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

  • สมัครเข้าศึกษา