คณะศึกษาศาสตร์

   คณะศึกษาศาสตร์ ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2513 เป็นคณะวิชาลำดับที่ 6 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็นคณะวิชาลำดับที่ 2 ของวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยมี ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อธิการบดีของมหาวิทยาลัยศิลปากรในขณะนั้น ดำรงตำแหน่งรักษาการคณบดีคนแรกของคณะฯ

ในระยะแรก คณะศึกษาศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิต 4 สาขาวิชา คือภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 ได้เปิดโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขึ้น เพื่อเป็นสถานฝึกปฏิบัติการวิชาชีพสำหรับนักศึกษา และเป็นแหล่งทดลองนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนคณะศึกษาศาสตร์ได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ซึ่งเปิดสอนทั้งหลักสูตรภาคปกติและหลักสูตรภาคพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศในวิชาชีพสากล เป็นผู้นำในการพัฒนาบุคลากร การวิจัย นวัตกรรมทางการศึกษา อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคณะฯ ให้เป็นสถาบันการศึกษาชั้นดีที่มีระบบการบริหารจัดการที่มีศักยภาพในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และคุณธรรม ตลอดจนเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ