คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

   มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนโดยผสานศาสตร์ทางศิลปะซึ่งเป็นศาสตร์แขนงที่มหาวิทยาลัยศิลปากรมีความเชี่ยวชาญกับศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ขึ้น ในปีการศึกษา 2546 ครั้งแรกเปิดสอน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ โดยการผสานศาสตร์ทางการบริหารจัดการกับศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ โดยผสานศาสตร์ทางศิลปะกับศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งแบ่งเป็น 3 วิชาเอก ได้แก่ การออกแบบแอนิเมชัน การออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ และการออกแบบเกม

ในปีการศึกษา 2550 ได้เปิดสอนสาขานิเทศศาสตร์ โดยบูรณาการศาสตร์ทางศิลปะ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้กับนิเทศศาสตร์และการสื่อสารมวลชน ซึ่งมี 5 วิชาเอก ได้แก่ การโฆษณา การลูกค้าสัมพันธ์ วารสารและหนังสือพิมพ์ ภาพยนตร์ และวิทยุและโทรทัศน์

นอกจากงานด้านการเรียนการสอน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการวิจัยและการให้บริการวิชาการ รวมทั้งร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชน สมาคม หรือองค์กรต่าง ๆ ในสาขาวิชาชีพเพื่อการเผยแพร่และส่งเสริมงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสาขาที่เกี่ยวเนื่อง