คณะเภสัชศาสตร์

   คณะเภสัชศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2528 และเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ตั้งแต่ปีการศึกษา 2529 นับเป็นคณะเภสัชศาสตร์ลำดับที่ 6 ของประเทศไทย โดยมีเภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.ประโชติ เปล่งวิทยา ดำรงตำแหน่งคณบดี เป็นคณบดีผู้ประศาสน์การคนแรกและเป็นผู้ก่อตั้งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มให้มีการจัดการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ ให้ดำเนินไปในทิศทางแผนใหม่และมีความทันสมัย คณะเภสัชศาสตร์เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ กอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม

คณะเภสัชศาสตร์มุ่งเน้นและสนับสนุนการวิจัยทั้งในด้านเภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ครอบคลุมแหล่งที่มา การเตรียมการประดิษฐ์ และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ระบบเภสัชสนเทศกลวิธานการป้องกันและการรักษาโรคในคนและสัตว์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีเภสัชกรรม รวมถึงการวิจัยด้านระบบเภสัชสารสนเทศ เภสัชกรรมคลินิก เภสัชศาสตร์สังคม เภสัชกรรมชุมชน และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดตั้งหน่วยวิสาหกิจ 3 หน่วยงาน เพื่อดูแลการบริการวิชาการแก่สังคม โดยดำเนินการร่วมกับคณาจารย์ในภาควิชาต่าง ๆ ได้แก่สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน “เภสัชศาลา” เพื่อให้คำแนะนำการใช้ยาที่เหมาะสมแก่ประชาชน รวมทั้งเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาเภสัชศาสตร์หน่วยภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ “ประโชติ เปล่งวิทยา” ซึ่งมุ่งเน้นการบริการเทคนิควิเคราะห์ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO 17025 แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และการให้บริการความรู้ที่ถูกต้องด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป หน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ” เป็นแม่ข่ายให้บริการสนับสนุนข้อมูลทางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมทั้งให้การฝึกอบรมระบบสารสนเทศทางสุขภาพแก่เภสัชกร หน่วยงานบริการด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลในทุกภูมิภาค และประชาชนทั่วไป