คณะอักษรศาสตร์

   จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2511 เป็นคณะวิชาลำดับที่ 5 และเป็นคณะวิชาแรกของวิทยาเขตแห่งใหม่ คือ วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ณ จังหวัดนครปฐม โดยศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะอักษรศาสตร์ให้ความสำคัญต่อคุณภาพการเรียนการสอน โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนแก่นักศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียน และมีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนานักศึกษา นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ด้วยตนเอง และห้องโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และภาษาต่างประเทศนอกจากนี้ ยังมีภารกิจในด้านการวิจัยโดยมีระบบและกลไกส่งเสริมให้คณาจารย์ทำวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ ด้วยการให้ทุนส่งเสริมการวิจัย และสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยในเวทีระดับชาติและนานาชาติ และได้ผลิตวารสารอักษรศาสตร์ซึ่งเป็นวารสารระดับชาติเพื่อเผยแพร่งานวิจัยอีกด้วย คณะอักษรศาสตร์ได้จัดกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่สังคมและกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องปีละหลายโครงการ