คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

   คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2534 เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการขยายการเรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยีและวิศวกรรม มีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย ซึ่งเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจนเกิดการขาดแคลนบุคลากรในสาขาดังกล่าว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มุ่งเน้นงานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และการจัดการให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย และดำเนินงานบริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การพัฒนาวัสดุชนิดใหม่ หรือการปรับปรุงคุณสมบัติของวัสดุให้ตอบสนองความต้องการของสังคมในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ งานวิจัยเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านเคมีฟิสิกส์ของอาหาร การวิจัยผู้บริโภคและการประเมินทางประสาทสัมผัส การจัดอบรม ให้คำปรึกษา และบริการตรวจวิเคราะห์ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร งานวิจัยที่สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาประเทศด้านอุตสาหกรรมเกษตร อาหารและเครื่องดื่ม ยารักษาโรค สิ่งแวดล้อม พลังงาน ผลิตภัณฑ์และกระบวนการชีวภาพใหม่ ๆ ซึ่งประกอบด้วยสาขาที่หลากหลาย งานวิจัยทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงประยุกต์เพื่อสามารถนำไปใช้ได้จริงในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นต้น