วิทยาลัยนานาชาติ

   ในช่วงระยะแรกของการดำเนินการวิทยาลัยนานาชาติเปิดดำเนินการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในปีการศึกษา 2546 ต่อมาได้ขยายพื้นที่การศึกษามายังสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน ในปีการศึกษา 2548 และได้เช่าพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียงกับสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน และในปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยนานาชาติได้เช่าพื้นที่ ณ อาคารกสท.โทรคมนาคม (บางรัก) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนหลักสูตรของทุกหลักสูตร เนื่องจากอยู่ในที่ตั้งของพื้นที่ธุรกิจ เอื้อให้นักศึกษามีโอกาสศึกษาดูงาน หรือฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ให้กับนักศึกษา เช่น สถานที่ออกกำลังกาย (Fitness) ศูนย์อาหาร แหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ (TCDC: Thailand Creative & Design Center) สำนักงานไปรษณีย์ สถานีรถไฟฟ้าและรถไฟใต้ดิน เป็นต้น ปัจจุบัน วิทยาลัยนานาชาติเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ 4 หลักสูตร